gngh@uva.nlandreas-bonn-gngh-2012
Voordracht over de anatomie door Andreas Bonn voor het departement der Tekenkunde van Felix Meritis (1792)
x-default
One of the first series of X-rays ever produced, by Josef Maria Eder and Eduard Valenta
Dagoty
Illustration produced in 1745 by Gautier D’Agoty, based on cadavers dissected by Joseph Duverney
beetle
A photo-micrograph by Arthur E. Smith from the book Nature through Microscope & Camera (1909) by Richard Kerr
medusa
Jellyfish drawn by the German biologist Ernst Haeckel (1879–81)
RP-P-OB-70.321
Zaal der Natuurkunde in Felix Meritis, 1789

Beurzen en bijdragen

StipendiumSubsidiesReisbeurzenBijdrages

Bertus Kemp Stipendium

Bertus Kemp was a biochemist at the University of Amsterdam, who was well known for his work on the biochemistry of connective tissue. He held a keen interest in prolyl hydroxylases and ATP synthase and incorporated azido-labelled substrate analogues in his research.

In the year 2024 the  fourth annual ‘Stipendium Bertus Kemp’ of € 20.000 will be awarded to an early-stage (i.e. >2 years post-PhD, < 8 years) scientist in The Netherlands working at a university or research institute in Amsterdam, who needs financial support to extend her/his network and initiate novel or strengthen existing (inter)national collaborations for future applications for consortium grants, all aimed at making new discoveries in the field of biochemistry.

Funding can be used to cover

 1. bench fee for experiments in the laboratory of a collaborator, including outsourced large-scale experiments;
 2. an exchange visit to the collaborator lab to learn and employ a new technique;
 3. an exchange visit of the collaborator to the main applicant’s laboratory for a lecture plus masterclass and brainstorming about future collaborations.

Other types of funding requests are welcomed. The proposed research concerns studies on basic biochemical processes.

The application should consist of:

 • A brief description of the scientific discovery of biochemical interest that the projects intends to make.
 • A description of the proposed, novel collaboration indicating how this specific collaboration will catalyse future grant applications (max 400 words).
 • A project description, including background, hypothesis, objectives, approach and intended deliverables such as a publication, methodology or follow-up grant proposal(s) (max 600 words).
 • A budget proposal (by financial controller of the institute).
 • A biosketch / Curriculum Vitae of the applicant, including a short list of previous discoveries by the applicant, a list of publications, highlighting the three most relevant publications.

Deadline proposal submission: August 15, 2024

For information please email: gngh@uva.nl

 

Subsidies voor wetenschappelijke bijeenkomsten

Het Genootschap stelt subsidiebijdragen van maximaal 1000 euro ter beschikking voor bijeenkomsten die onderwerpen op de grensvlakken van de exacte wetenschappen behandelen. Voorwaarde hiervoor is dat de bijeenkomsten worden georganiseerd door en open staan voor promovendi en jonge gepromoveerden van de Universiteit van Amsterdam. Deze subsidie kan worden aangevraagd tot drie maanden voor de datum van de bijeenkomst bij het bestuur van het Genootschap, vergezeld van een beschrijving van onderwerp en sprekers en voorzien van een begroting.
Verzoeken voor ondersteuning kunnen alleen via E-mail worden gericht aan:
De secretaris van het Genootschap,
Prof. dr. J. Wiegerinck,
Tel +31 (20) 525 5097
email: gngh@uva.nl

Click here for English version

Reisbeurzen voor jonge onderzoekers

Elk jaar kent het Genootschap beurzen toe aan jonge onderzoekers in de natuurwetenschappen, geneeskunde of tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam of de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot deze groep behoren masterstudenten of promovendi, die geen andere mogelijkheden hebben een reis te financieren (bijv via NWO-subsidies). De reisbeurzen worden  twee keer per jaar toegekend; een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. De reisbeurs bedraagt maximaal 1000 euro; per ronde worden drie beurzen toegekend.

 • Voor de voorjaarsronde dient een reisbeurs uiterlijk 30 april  aangevraagd te worden.
 • Voor de najaarsronde dient een reisbeurs uiterlijk 30 oktober aangevraagd te worden.

Een aanvraag moet bevatten:

 • Bestemming en doel van de reis
 • Een korte motivatie voor de reis / conferentiebezoek
 • Of de aanvrager een presentatie geeft en zo ja, in welke vorm
 • Een begroting met daarin duidelijk het aangevraagde bedrag
 • Voor promovendi: een verklaring van het instituut dat er geen andere middelen beschikbaar zijn.

Als bijlagen dienen te worden bijgesloten

 • Een ingevuld aanvraagformulier (zie link hieronder)
 • Een korte omschrijving en het programma van de conferentie
 • Een CV van de aanvrager, inclusief een publicatielijst

De aanvraag kan per e-mail (in pdf-formaat) worden ingediend bij het secretariaat van het Genootschap via gngh@uva.nl.

De aanvragers ontvangen binnen 2 maanden na de sluitingsdatum bericht omtrent af- dan wel toewijzing van de door hen aangevraagde beurs.

 Application form travel grant

Travel grants for young researchers

Each year the “Genootschap” awards travel grants to young researchers in sciences, medicine and dentistry at the University of Amsterdam or the Vrije Universiteit Amsterdam. This group includes master or doctoral students, who have no other options to finance a scientific trip (e.g. via NWO grants). Applications can be submitted twice a year: in the spring and in the autumn. The travel grant is up to € 1000; in each round three grants can be awarded.

 • For the spring round applications for a scholarship must be received before 30 April.
 • For the autumn round applications for a scholarship must be received before 30 October.

An application must contain:

 • destination and purpose of the trip
 • motivation for the trip / conference visit
 • whether the applicant gives a presentation and if so, in what form
 • a budget clearly stating the amount of money requested, other sources of income, detailed costs to be paid
 • for PhD students: a statement from the institute that no institutional funds are available.

As attachments should be enclosed

 • a completed application form (see link below)
 • a brief description and the program of the conference
 • a CV of the applicant, including a publication list

Please submit your application by e-mail (in pdf format) to the secretary of the “Genootschap” via gngh@uva.nl.

Deadline proposal submission: April 30, 2024 at 14.00
Expected decision: May 31, 2024
For information please email: gngh@uva.nl

 Application form travel grant

Bijdrage aan studentsymposia

Het bestuur van het Genootschap heeft besloten om ook in 2011 studieverenigingen binnen de FG en de FNWI indien gewenst actief te ondersteunen bij het organiseren van symposia. De ondersteuning betreft vooral een programmatische (het zoeken en uitnodigen van sprekers) en een financiële ondersteuning van het symposium.

Voorwaarde voor ondersteuning is zichtbaarheid van het Genootschap tijdens het symposium bij voorbeeld door verwijzing naar het Genootschap, gebruik logo e.d.

Verzoeken voor ondersteuning kunnen worden gericht aan:

Secretariaat Genootschap t.b.v. Natuur-, Genees- en Heelkunde

gngh@uva.nl

Statuut GNGH-Sarphati-Talentprijs voor Beter Bemensbare en Betaalbare Zorg’

TPGNGH{“type”:”elementor”,”siteurl”:”https://gngh.nl/wp-json/”,”elements”:[{“id”:”2ee3c5bd”,”elType”:”widget”,”isInner”:false,”isLocked”:false,”settings”:{“editor”:”<p><img src=\”https://gngh.nl/wp-content/uploads/2019/05/andreas-bonn-gngh-2012.jpg\” alt=\”andreas-bonn-gngh-2012\”><br>Voordracht over de anatomie door Andreas Bonn voor het departement der Tekenkunde van Felix Meritis (1792)<br><img src=\”https://gngh.nl/wp-content/uploads/2019/04/edit-DP262479.jpg\” alt=\”x-default\”><br>One of the first series of X-rays ever produced, by Josef Maria Eder and Eduard Valenta<br><img src=\”https://gngh.nl/wp-content/uploads/2019/04/Dagoty.jpg\” alt=\”Dagoty\”><br>Illustration produced in 1745 by Gautier D’Agoty, based on cadavers dissected by Joseph Duverney<br><img src=\”https://gngh.nl/wp-content/uploads/2019/04/beetle.jpg\” alt=\”beetle\”><br>A photo-micrograph by Arthur E. Smith from the book Nature through Microscope &amp; Camera (1909) by Richard Kerr<br><img src=\”https://gngh.nl/wp-content/uploads/2019/04/medusa-1.jpg\” alt=\”medusa\”><br>Jellyfish drawn by the German biologist Ernst Haeckel (1879–81)<br><img src=\”https://gngh.nl/wp-content/uploads/2019/05/RP-P-OB-70.321.jpg\” alt=\”RP-P-OB-70.321\”><br>Zaal der Natuurkunde in Felix Meritis, 1789</p>\n<h1>Beurzen en bijdragen</h1>\n<p>StipendiumSubsidiesReisbeurzenBijdrages</p>\n<h3>Bertus Kemp Stipendium</h3>\n<div>\n<p style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>Bertus Kemp<br>\nwas a biochemist at the University of Amsterdam, who was well known for his<br>\nwork on the biochemistry of connective tissue. He held a keen interest in<br>\nprolyl hydroxylases and ATP synthase and incorporated azido-labelled substrate<br>\nanalogues in his research.<o:p></o:p></span></p>\n<p style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>In the year<br>\n2024&nbsp;the&nbsp; fourth&nbsp;annual ‘Stipendium Bertus&nbsp;Kemp’ of €<br>\n20.000 will be awarded to an early-stage (i.e. &gt;2 years post-PhD, &lt; 8<br>\nyears) scientist in The Netherlands working at a university or research<br>\ninstitute in Amsterdam, who needs financial support to extend her/his network<br>\nand initiate novel or strengthen existing (inter)national collaborations for<br>\nfuture applications for consortium grants, all aimed at making new discoveries<br>\nin the field of biochemistry.<o:p></o:p></span></p>\n<p style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>Funding can<br>\nbe used to cover<o:p></o:p></span></p>\n<ol start=\”1\” type=\”1\”>\n<li style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>bench<br>\n     fee for experiments in the laboratory of a collaborator, including<br>\n     outsourced large-scale experiments;<o:p></o:p></span></li>\n<li style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>an<br>\n     exchange visit to the collaborator lab to learn and employ a new technique;<o:p></o:p></span></li>\n<li style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>an<br>\n     exchange visit of the collaborator to the main applicant’s laboratory for<br>\n     a lecture plus masterclass and brainstorming about future collaborations.<o:p></o:p></span></li>\n</ol>\n<p style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>Other types<br>\nof funding requests are welcomed. The proposed research concerns studies on<br>\nbasic biochemical processes.<o:p></o:p></span></p>\n<p style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>The<br>\napplication should consist of:<o:p></o:p></span></p>\n<ul type=\”disc\”>\n<li style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>A<br>\n     brief description of the <b>scientific discovery</b> of biochemical<br>\n     interest that the projects intends to make.<o:p></o:p></span></li>\n<li style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>A<br>\n     description of the proposed, novel <b>collaboration</b> indicating how<br>\n     this specific collaboration will catalyse future grant applications (max<br>\n     400 words).<o:p></o:p></span></li>\n<li style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>A <b>project<br>\n     description</b>, including background, hypothesis, objectives, approach<br>\n     and intended deliverables such as a publication, methodology or follow-up<br>\n     grant proposal(s) (max 600 words).<o:p></o:p></span></li>\n<li style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>A <b>budget<br>\n     proposal</b> (by financial controller of the institute).<o:p></o:p></span></li>\n<li style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>A<br>\n     biosketch / Curriculum Vitae of the applicant, including a short list of<br>\n     previous discoveries by the applicant, a list of publications,<br>\n     highlighting the three most relevant publications.<o:p></o:p></span></li>\n</ul>\n<p style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>Deadline<br>\nproposal submission:&nbsp;<b>August 1, 2024</b><o:p></o:p></span></p>\n<p style=\”line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\”><span lang=\”EN-US\” style=\”font-size: 12pt;\”>For<br>\ninformation please email:&nbsp;<b>gngh@uva.nl</b></span></p>\n</div>\n<h3>Subsidies voor wetenschappelijke bijeenkomsten</h3>\n<p>Het Genootschap stelt subsidiebijdragen van maximaal 1000 euro ter beschikking voor bijeenkomsten die onderwerpen op de grensvlakken van de exacte wetenschappen behandelen. Voorwaarde hiervoor is dat de bijeenkomsten worden georganiseerd door en open staan voor promovendi en jonge gepromoveerden van de Universiteit van Amsterdam. Deze subsidie kan worden aangevraagd tot drie maanden voor de datum van de bijeenkomst bij het bestuur van het Genootschap, vergezeld van een beschrijving van onderwerp en sprekers en voorzien van een begroting.<br>Verzoeken voor ondersteuning kunnen alleen via E-mail worden gericht aan:<br><em>De secretaris van het Genootschap, </em><br><em>Prof. dr. J. Wiegerinck,</em><br><em>Tel +31 (20) 525 5097</em><br><em>email: <a href=\”mailto:gngh@uva.nl\”>gngh@uva.nl</a></em></p>\n<p>Click <a href=\”#english-version\”>here</a> for English version</p>\n<h3>Reisbeurzen voor jonge onderzoekers</h3>\n<p>Elk jaar kent het Genootschap beurzen toe aan jonge onderzoekers in de natuurwetenschappen, geneeskunde of tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam of de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot deze groep behoren masterstudenten of promovendi, die geen andere mogelijkheden hebben een reis te financieren (bijv via NWO-subsidies). De reisbeurzen worden &nbsp;twee keer per jaar toegekend; een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. De reisbeurs bedraagt maximaal 1000 euro; per ronde worden drie beurzen toegekend.</p>\n<ul>\n<li>Voor de voorjaarsronde dient een reisbeurs uiterlijk 30 april&nbsp; aangevraagd te worden.</li>\n<li>Voor de najaarsronde dient een reisbeurs uiterlijk 30 oktober aangevraagd te worden.</li>\n</ul>\n<p>Een aanvraag moet bevatten:</p>\n<ul>\n<li>Bestemming en doel van de reis</li>\n<li>Een korte motivatie voor de reis / conferentiebezoek</li>\n<li>Of de aanvrager een presentatie geeft en zo ja, in welke vorm</li>\n<li>Een begroting met daarin duidelijk het aangevraagde bedrag</li>\n<li>Voor promovendi: een verklaring van het instituut dat er geen andere middelen beschikbaar zijn.</li>\n</ul>\n<p>Als bijlagen dienen te worden bijgesloten</p>\n<ul>\n<li>Een ingevuld aanvraagformulier (zie link hieronder)</li>\n<li>Een korte omschrijving en het programma van de conferentie</li>\n<li>Een CV van de aanvrager, inclusief een publicatielijst<a></a></li>\n</ul>\n<p>De aanvraag kan per e-mail (in pdf-formaat) worden ingediend bij het secretariaat van het Genootschap via&nbsp;<a href=\”mailto:gngh@uva.nl\”>gngh@uva.nl</a>.</p>\n<p>De aanvragers ontvangen binnen 2 maanden na de sluitingsdatum bericht omtrent af- dan wel toewijzing van de door hen aangevraagde beurs.</p>\n<p><a href=\”https://gngh.nl/wp-content/uploads/2019/05/application-form-travel-grant.docx\” target=\”_blank\” rel=\”noopener\”>&nbsp;Application form travel grant</a></p>\n<h3>Travel grants for young researchers</h3>\n<p>Each year the “Genootschap” awards travel grants to young researchers in sciences, medicine and dentistry at the University of Amsterdam or the Vrije Universiteit Amsterdam. This group includes master or doctoral students, who have no other options to finance a scientific trip (e.g. via NWO grants). Applications can be submitted twice a year: in the spring and in the autumn. The travel grant is up to € 1000; in each round three grants can be awarded.</p>\n<ul>\n<li>For the spring round applications for a scholarship must be received before 30 April.</li>\n<li>For the autumn&nbsp;round applications for a scholarship must be received before 30 October.</li>\n</ul>\n<p>An application must contain:</p>\n<ul>\n<li>destination and purpose of the trip</li>\n<li>motivation for the trip / conference visit</li>\n<li>whether the applicant gives a presentation and if so, in what form</li>\n<li>a budget clearly stating the amount of money requested, other sources of income, detailed costs to be paid</li>\n<li>for PhD students: a statement from the institute that no institutional funds are available.</li>\n</ul>\n<p>As attachments should be enclosed</p>\n<ul>\n<li>a completed application form (see link below)</li>\n<li>a brief description and the program of the conference</li>\n<li>a CV of the applicant, including a publication list</li>\n</ul>\n<p>Please submit your application by e-mail (in pdf format) to the secretary of the “Genootschap” via&nbsp;<a href=\”mailto:gngh@uva.nl\”>gngh@uva.nl</a>.</p>\n<p>Deadline proposal submission: <b>April 30</b>,<strong> 2024 at 14.00<br></strong>Expected decision:&nbsp;<strong>May 31, 2024<br></strong>For information please email:&nbsp;<strong><a href=\”mailto:gngh@uva.nl\”>gngh@uva.nl</a></strong></p>\n<p><a href=\”https://gngh.nl/wp-content/uploads/2019/05/application-form-travel-grant.docx\” target=\”_blank\” rel=\”noopener\”>&nbsp;Application form travel grant</a></p>\n<h3>Bijdrage aan studentsymposia</h3>\n<p>Het bestuur van het Genootschap heeft besloten om ook in 2011 studieverenigingen binnen de FG en de FNWI indien gewenst actief te ondersteunen bij het organiseren van symposia. De ondersteuning betreft vooral een programmatische (het zoeken en uitnodigen van sprekers) en een financiële ondersteuning van het symposium.</p>\n<p>Voorwaarde voor ondersteuning is zichtbaarheid van het Genootschap tijdens het symposium bij voorbeeld door verwijzing naar het Genootschap, gebruik logo e.d.</p>\n<p>Verzoeken voor ondersteuning kunnen worden gericht aan:</p>\n<p><em>Secretariaat Genootschap t.b.v. Natuur-, Genees- en Heelkunde</em></p>\n<p><a href=\”mailto:gngh@uva.nl\”><em>gngh@uva.nl</em></a></p>\n<p><!– wp:paragraph –></p>\n<h3>Statuut GNGH-Sarphati-Talentprijs voor Beter Bemensbare en Betaalbare Zorg’</h3>\n<p><a href=\”https://gngh.nl/wp-content/uploads/2023/12/TPGNGH.pdf\”>TPGNGH</a></p>\n<p><!– /wp:paragraph –></p>\n<p><!– wp:paragraph –></p>\n<p><!– /wp:paragraph –></p>”,”_element_width”:”initial”,”_element_custom_width”:{“unit”:”%”,”size”:89.947},”drop_cap”:””,”text_columns”:””,”text_columns_tablet”:””,”text_columns_mobile”:””,”column_gap”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”column_gap_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”column_gap_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”align”:””,”align_tablet”:””,”align_mobile”:””,”text_color”:””,”typography_typography”:””,”typography_font_family”:””,”typography_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_font_weight”:””,”typography_text_transform”:””,”typography_font_style”:””,”typography_text_decoration”:””,”typography_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_letter_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_letter_spacing_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_letter_spacing_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_word_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_word_spacing_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_word_spacing_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”text_shadow_text_shadow_type”:””,”text_shadow_text_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”color”:”rgba(0,0,0,0.3)”},”drop_cap_view”:”default”,”drop_cap_primary_color”:””,”drop_cap_secondary_color”:””,”drop_cap_shadow_text_shadow_type”:””,”drop_cap_shadow_text_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”color”:”rgba(0,0,0,0.3)”},”drop_cap_size”:{“unit”:”px”,”size”:5,”sizes”:[]},”drop_cap_space”:{“unit”:”px”,”size”:10,”sizes”:[]},”drop_cap_border_radius”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”drop_cap_typography_typography”:””,”drop_cap_typography_font_family”:””,”drop_cap_typography_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_font_weight”:””,”drop_cap_typography_text_transform”:””,”drop_cap_typography_font_style”:””,”drop_cap_typography_text_decoration”:””,”drop_cap_typography_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_word_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_word_spacing_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_word_spacing_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”_title”:””,”_margin”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_element_width_tablet”:””,”_element_width_mobile”:””,”_element_custom_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_custom_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_vertical_align”:””,”_element_vertical_align_tablet”:””,”_element_vertical_align_mobile”:””,”_position”:””,”_offset_orientation_h”:”start”,”_offset_x”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_x_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_end”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_x_end_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_end_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_orientation_v”:”start”,”_offset_y”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_y_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_end”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_y_end_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_end_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_z_index”:””,”_z_index_tablet”:””,”_z_index_mobile”:””,”_element_id”:””,”_css_classes”:””,”raven_custom_attributes”:””,”raven_element_link”:{“url”:””,”is_external”:””,”nofollow”:””,”custom_attributes”:””},”jet_family_widget_is_order_orientaion”:”false”,”jet_family_widget_order_orientaion”:””,”jet_family_widget_order_orientaion_tablet”:””,”jet_family_widget_order_orientaion_mobile”:””,”jet_family_widget_is_flex_basis”:”false”,”jet_family_widget_flex_basis”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_family_widget_flex_basis_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_family_widget_flex_basis_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_parallax”:”false”,”jet_tricks_widget_parallax_speed”:{“unit”:”%”,”size”:50,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_parallax_invert”:”false”,”jet_tricks_widget_parallax_on”:[“desktop”,”tablet”],”jet_tricks_widget_satellite”:”false”,”jet_tricks_widget_satellite_type”:”text”,”jet_tricks_widget_satellite_text”:””,”selected_jet_tricks_widget_satellite_icon”:{“value”:”fas fa-plus”,”library”:”fa-solid”},”jet_tricks_widget_satellite_image”:{“url”:”https://gngh.nl/wp-content/plugins/elementor/assets/images/placeholder.png”,”id”:””,”size”:””},”jet_tricks_widget_satellite_position”:”top-center”,”jet_tricks_widget_satellite_x_offset”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_x_offset_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_x_offset_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_y_offset”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_y_offset_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_y_offset_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_rotate”:{“unit”:”deg”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_rotate_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_rotate_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_z”:2,”jet_tricks_widget_satellite_z_tablet”:””,”jet_tricks_widget_satellite_z_mobile”:””,”jet_tricks_widget_satellite_text_color”:””,”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_typography”:””,”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_font_family”:””,”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_font_weight”:””,”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_text_transform”:””,”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_font_style”:””,”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_text_decoration”:””,”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_letter_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_letter_spacing_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_letter_spacing_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_word_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_word_spacing_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_typography_word_spacing_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_text_shadow_text_shadow_type”:””,”jet_tricks_widget_satellite_text_shadow_text_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”color”:”rgba(0,0,0,0.3)”},”jet_tricks_widget_satellite_image_width”:200,”jet_tricks_widget_satellite_image_width_tablet”:””,”jet_tricks_widget_satellite_image_width_mobile”:””,”jet_tricks_widget_satellite_image_height”:200,”jet_tricks_widget_satellite_image_height_tablet”:””,”jet_tricks_widget_satellite_image_height_mobile”:””,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_popover_toggle”:””,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_background”:””,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_color”:””,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_color_b”:”#f2295b”,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_gradient_type”:”linear”,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_gradient_position”:”center center”,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_font_color”:””,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_border”:””,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_border_color”:””,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_border_radius”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_allow_box_shadow”:””,”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”jet_tricks_widget_satellite_icon_box_box_shadow_position”:” “,”jet_tricks_widget_satellite_css_filters_css_filter”:””,”jet_tricks_widget_satellite_css_filters_blur”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_css_filters_brightness”:{“unit”:”px”,”size”:100,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_css_filters_contrast”:{“unit”:”px”,”size”:100,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_css_filters_saturate”:{“unit”:”px”,”size”:100,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_satellite_css_filters_hue”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip”:”false”,”jet_tricks_widget_tooltip_description”:”This is Tooltip!”,”jet_tricks_widget_tooltip_placement”:”top”,”jet_tricks_widget_tooltip_arrow”:”true”,”jet_tricks_widget_tooltip_animation”:”fade”,”jet_tricks_widget_tooltip_trigger”:”mouseenter”,”jet_tricks_widget_tooltip_delay”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_x_offset”:0,”jet_tricks_widget_tooltip_y_offset”:0,”jet_tricks_widget_tooltip_z_index”:999,”jet_tricks_widget_tooltip_custom_selector”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_width”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_typography”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_typography_font_family”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_typography_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_font_weight”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_typography_text_transform”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_typography_font_style”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_typography_text_decoration”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_typography_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_letter_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_letter_spacing_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_letter_spacing_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_word_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_word_spacing_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_typography_word_spacing_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_color”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_text_align”:”center”,”jet_tricks_widget_tooltip_background_background”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_color”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_color_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”jet_tricks_widget_tooltip_background_color_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”jet_tricks_widget_tooltip_background_color_b”:”#f2295b”,”jet_tricks_widget_tooltip_background_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_color_b_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”jet_tricks_widget_tooltip_background_color_b_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”jet_tricks_widget_tooltip_background_gradient_type”:”linear”,”jet_tricks_widget_tooltip_background_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_gradient_angle_tablet”:{“unit”:”deg”},”jet_tricks_widget_tooltip_background_gradient_angle_mobile”:{“unit”:”deg”},”jet_tricks_widget_tooltip_background_gradient_position”:”center center”,”jet_tricks_widget_tooltip_background_gradient_position_tablet”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_gradient_position_mobile”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”jet_tricks_widget_tooltip_background_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”jet_tricks_widget_tooltip_background_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”jet_tricks_widget_tooltip_background_position”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_position_tablet”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_position_mobile”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_xpos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_xpos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_xpos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_ypos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_ypos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_ypos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_attachment”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_repeat”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_repeat_tablet”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_repeat_mobile”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_size”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_size_tablet”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_size_mobile”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_bg_width”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_bg_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_bg_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jet_tricks_widget_tooltip_background_video_link”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_video_start”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_video_end”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_play_once”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_play_on_mobile”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_privacy_mode”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_video_fallback”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_gallery”:[],”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_loop”:”yes”,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_slide_duration”:5000,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_slide_transition”:”fade”,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_transition_duration”:500,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_background_size”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_background_size_tablet”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_background_size_mobile”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_background_position”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_background_position_tablet”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_background_position_mobile”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_lazyload”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_ken_burns”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”jet_tricks_widget_tooltip_arrow_color”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_tooltip_padding_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_tooltip_padding_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_tooltip_border_border”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_tooltip_border_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_tooltip_border_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_tooltip_border_color”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_border_radius”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_tooltip_border_radius_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_tooltip_border_radius_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jet_tricks_widget_tooltip_box_shadow_box_shadow_type”:””,”jet_tricks_widget_tooltip_box_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”jet_tricks_widget_tooltip_box_shadow_box_shadow_position”:” “,”jupiter_widget_tooltip”:”false”,”jupiter_widget_tooltip_description”:”This is Tooltip!”,”jupiter_widget_tooltip_placement”:”top”,”jupiter_widget_tooltip_arrow”:”yes”,”jupiter_widget_tooltip_animation”:”fade”,”jupiter_widget_tooltip_trigger”:”mouseenter”,”jupiter_widget_tooltip_delay”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_x_offset”:0,”jupiter_widget_tooltip_y_offset”:0,”jupiter_widget_tooltip_z_index”:999,”jupiter_widget_tooltip_custom_selector”:””,”jupiter_widget_tooltip_width”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_typography”:””,”jupiter_widget_tooltip_typography_font_family”:””,”jupiter_widget_tooltip_typography_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_font_weight”:””,”jupiter_widget_tooltip_typography_text_transform”:””,”jupiter_widget_tooltip_typography_font_style”:””,”jupiter_widget_tooltip_typography_text_decoration”:””,”jupiter_widget_tooltip_typography_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_letter_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_letter_spacing_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_letter_spacing_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_word_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_word_spacing_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_typography_word_spacing_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_color”:””,”jupiter_widget_tooltip_text_align”:”center”,”jupiter_widget_tooltip_background_background”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_color”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_color_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”jupiter_widget_tooltip_background_color_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”jupiter_widget_tooltip_background_color_b”:”#f2295b”,”jupiter_widget_tooltip_background_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_color_b_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”jupiter_widget_tooltip_background_color_b_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”jupiter_widget_tooltip_background_gradient_type”:”linear”,”jupiter_widget_tooltip_background_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_gradient_angle_tablet”:{“unit”:”deg”},”jupiter_widget_tooltip_background_gradient_angle_mobile”:{“unit”:”deg”},”jupiter_widget_tooltip_background_gradient_position”:”center center”,”jupiter_widget_tooltip_background_gradient_position_tablet”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_gradient_position_mobile”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”jupiter_widget_tooltip_background_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”jupiter_widget_tooltip_background_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”jupiter_widget_tooltip_background_position”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_position_tablet”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_position_mobile”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_xpos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_xpos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_xpos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_ypos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_ypos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_ypos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_attachment”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_repeat”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_repeat_tablet”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_repeat_mobile”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_size”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_size_tablet”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_size_mobile”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_bg_width”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_bg_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_bg_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”jupiter_widget_tooltip_background_video_link”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_video_start”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_video_end”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_play_once”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_play_on_mobile”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_privacy_mode”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_video_fallback”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_gallery”:[],”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_loop”:”yes”,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_slide_duration”:5000,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_slide_transition”:”fade”,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_transition_duration”:500,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_background_size”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_background_size_tablet”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_background_size_mobile”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_background_position”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_background_position_tablet”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_background_position_mobile”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_lazyload”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_ken_burns”:””,”jupiter_widget_tooltip_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”jupiter_widget_tooltip_arrow_color”:””,”jupiter_widget_tooltip_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jupiter_widget_tooltip_padding_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jupiter_widget_tooltip_padding_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jupiter_widget_tooltip_border_border”:””,”jupiter_widget_tooltip_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jupiter_widget_tooltip_border_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jupiter_widget_tooltip_border_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jupiter_widget_tooltip_border_color”:””,”jupiter_widget_tooltip_border_radius”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jupiter_widget_tooltip_border_radius_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jupiter_widget_tooltip_border_radius_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”jupiter_widget_tooltip_box_shadow_box_shadow_type”:””,”jupiter_widget_tooltip_box_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”jupiter_widget_tooltip_box_shadow_box_shadow_position”:” “,”raven_motion_effects_scrolling”:””,”raven_motion_effects_translateY_fx”:””,”raven_motion_effects_translateY_fx_direction”:””,”raven_motion_effects_translateY_fx_intensity”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”raven_motion_effects_translateY_fx_viewport”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:0,”end”:100}},”raven_motion_effects_translateX_fx”:””,”raven_motion_effects_translateX_fx_direction”:””,”raven_motion_effects_translateX_fx_intensity”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”raven_motion_effects_translateX_fx_viewport”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:0,”end”:100}},”raven_motion_effects_opacity_fx”:””,”raven_motion_effects_opacity_fx_direction”:”out-in”,”raven_motion_effects_opacity_fx_intensity”:{“unit”:”px”,”size”:10,”sizes”:[]},”raven_motion_effects_opacity_fx_viewport”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:20,”end”:80}},”raven_motion_effects_blur_fx”:””,”raven_motion_effects_blur_fx_direction”:”out-in”,”raven_motion_effects_blur_fx_intensity”:{“unit”:”px”,”size”:7,”sizes”:[]},”raven_motion_effects_blur_fx_viewport”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:20,”end”:80}},”raven_motion_effects_rotateZ_fx”:””,”raven_motion_effects_rotateZ_fx_direction”:””,”raven_motion_effects_rotateZ_fx_intensity”:{“unit”:”px”,”size”:1,”sizes”:[]},”raven_motion_effects_rotateZ_fx_viewport”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:0,”end”:100}},”raven_motion_effects_scale_fx”:””,”raven_motion_effects_scale_fx_direction”:”out-in”,”raven_motion_effects_scale_fx_intensity”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”raven_motion_effects_scale_fx_viewport”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:20,”end”:80}},”raven_motion_effects_transform_origin_x”:”center”,”raven_motion_effects_transform_origin_y”:”center”,”raven_motion_effects_devices”:[“desktop”,”tablet”,”mobile”],”raven_motion_effects_range”:””,”raven_motion_effects_mouse”:””,”raven_motion_effects_mouseTrack_fx”:””,”raven_motion_effects_mouseTrack_fx_direction”:””,”raven_motion_effects_mouseTrack_fx_intensity”:{“unit”:”px”,”size”:1,”sizes”:[]},”raven_motion_effects_tilt_fx”:””,”raven_motion_effects_tilt_fx_direction”:””,”raven_motion_effects_tilt_fx_intensity”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”raven_motion_effectssticky”:””,”raven_motion_effectssticky_on”:[“desktop”,”tablet”,”mobile”],”raven_motion_effectssticky_offset”:0,”raven_motion_effectssticky_offset_tablet”:””,”raven_motion_effectssticky_offset_mobile”:””,”raven_motion_effectssticky_effects_offset”:0,”raven_motion_effectssticky_effects_offset_tablet”:””,”raven_motion_effectssticky_effects_offset_mobile”:””,”raven_motion_effectssticky_parent”:””,”_animation”:””,”_animation_tablet”:””,”_animation_mobile”:””,”animation_duration”:””,”_animation_delay”:””,”_transform_rotate_popover”:””,”_transform_rotateZ_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotate_3d”:””,”_transform_rotateX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translate_popover”:””,”_transform_translateX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_popover”:””,”_transform_keep_proportions”:”yes”,”_transform_scale_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skew_popover”:””,”_transform_skewX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_flipX_effect”:””,”_transform_flipY_effect”:””,”_transform_rotate_popover_hover”:””,”_transform_rotateZ_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotate_3d_hover”:””,”_transform_rotateX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translate_popover_hover”:””,”_transform_translateX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_popover_hover”:””,”_transform_keep_proportions_hover”:”yes”,”_transform_scale_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skew_popover_hover”:””,”_transform_skewX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_flipX_effect_hover”:””,”_transform_flipY_effect_hover”:””,”_transform_transition_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”motion_fx_transform_x_anchor_point”:””,”motion_fx_transform_x_anchor_point_tablet”:””,”motion_fx_transform_x_anchor_point_mobile”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point_tablet”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point_mobile”:””,”_background_background”:””,”_background_color”:””,”_background_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_color_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_color_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_color_b”:”#f2295b”,”_background_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_color_b_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_color_b_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_gradient_type”:”linear”,”_background_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”_background_gradient_angle_tablet”:{“unit”:”deg”},”_background_gradient_angle_mobile”:{“unit”:”deg”},”_background_gradient_position”:”center center”,”_background_gradient_position_tablet”:””,”_background_gradient_position_mobile”:””,”_background_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_position”:””,”_background_position_tablet”:””,”_background_position_mobile”:””,”_background_xpos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_xpos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_xpos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_attachment”:””,”_background_repeat”:””,”_background_repeat_tablet”:””,”_background_repeat_mobile”:””,”_background_size”:””,”_background_size_tablet”:””,”_background_size_mobile”:””,”_background_bg_width”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_bg_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_bg_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_video_link”:””,”_background_video_start”:””,”_background_video_end”:””,”_background_play_once”:””,”_background_play_on_mobile”:””,”_background_privacy_mode”:””,”_background_video_fallback”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_slideshow_gallery”:[],”_background_slideshow_loop”:”yes”,”_background_slideshow_slide_duration”:5000,”_background_slideshow_slide_transition”:”fade”,”_background_slideshow_transition_duration”:500,”_background_slideshow_background_size”:””,”_background_slideshow_background_size_tablet”:””,”_background_slideshow_background_size_mobile”:””,”_background_slideshow_background_position”:””,”_background_slideshow_background_position_tablet”:””,”_background_slideshow_background_position_mobile”:””,”_background_slideshow_lazyload”:””,”_background_slideshow_ken_burns”:””,”_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”_background_hover_background”:””,”_background_hover_color”:””,”_background_hover_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_color_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_hover_color_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_hover_color_b”:”#f2295b”,”_background_hover_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_hover_color_b_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_hover_color_b_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_hover_gradient_type”:”linear”,”_background_hover_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”_background_hover_gradient_angle_tablet”:{“unit”:”deg”},”_background_hover_gradient_angle_mobile”:{“unit”:”deg”},”_background_hover_gradient_position”:”center center”,”_background_hover_gradient_position_tablet”:””,”_background_hover_gradient_position_mobile”:””,”_background_hover_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_position”:””,”_background_hover_position_tablet”:””,”_background_hover_position_mobile”:””,”_background_hover_xpos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_xpos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_xpos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_attachment”:””,”_background_hover_repeat”:””,”_background_hover_repeat_tablet”:””,”_background_hover_repeat_mobile”:””,”_background_hover_size”:””,”_background_hover_size_tablet”:””,”_background_hover_size_mobile”:””,”_background_hover_bg_width”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_hover_bg_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_hover_bg_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_hover_video_link”:””,”_background_hover_video_start”:””,”_background_hover_video_end”:””,”_background_hover_play_once”:””,”_background_hover_play_on_mobile”:””,”_background_hover_privacy_mode”:””,”_background_hover_video_fallback”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_slideshow_gallery”:[],”_background_hover_slideshow_loop”:”yes”,”_background_hover_slideshow_slide_duration”:5000,”_background_hover_slideshow_slide_transition”:”fade”,”_background_hover_slideshow_transition_duration”:500,”_background_hover_slideshow_background_size”:””,”_background_hover_slideshow_background_size_tablet”:””,”_background_hover_slideshow_background_size_mobile”:””,”_background_hover_slideshow_background_position”:””,”_background_hover_slideshow_background_position_tablet”:””,”_background_hover_slideshow_background_position_mobile”:””,”_background_hover_slideshow_lazyload”:””,”_background_hover_slideshow_ken_burns”:””,”_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”_background_hover_transition”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_border_border”:””,”_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_color”:””,”_border_radius”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”_box_shadow_box_shadow_position”:” “,”_border_hover_border”:””,”_border_hover_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_color”:””,”_border_radius_hover”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_hover_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_hover_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”_box_shadow_hover_box_shadow_position”:” “,”_border_hover_transition”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_switch”:””,”_mask_shape”:”circle”,”_mask_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_mask_notice”:””,”_mask_size”:”contain”,”_mask_size_tablet”:””,”_mask_size_mobile”:””,”_mask_size_scale”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_mask_size_scale_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_size_scale_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position”:”center center”,”_mask_position_tablet”:””,”_mask_position_mobile”:””,”_mask_position_x”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_mask_position_x_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_x_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_y”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_mask_position_y_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_y_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_repeat”:”no-repeat”,”_mask_repeat_tablet”:””,”_mask_repeat_mobile”:””,”hide_desktop”:””,”hide_tablet”:””,”hide_mobile”:””,”raven_custom_css_widget”:””},”defaultEditSettings”:{“defaultEditRoute”:”content”},”elements”:[],”widgetType”:”text-editor”,”htmlCache”:””,”editSettings”:{“defaultEditRoute”:”content”,”panel”:{“activeTab”:”content”,”activeSection”:”section_editor”}}}]}